The Global Goals For Sustainable Development

We volgen de Code Verantwoord Marktgedrag, de OSB-richtlijnen en de 17 Global Goals For Sustainable Development. Op onze eigen manier werken wij mee aan de Global Goals. We betrekken de Global Goals op aspecten die relevant zijn voor onze organisatie en waar wij invloed op uit kunnen oefenen, in onze directe omgeving, binnen onze bedrijfsprocessen en bij onze medewerkers. 


Een einde aan armoede in alle vormen

Als organisatie dragen wij hieraan bij door onze medewerkers te voorzien van voldoende arbeidsuren, een stabiel inkomen, maandelijkse loonbetalingen, ontwikkelingsmogelijkheden in het kader van duurzame arbeidsmobiliteit en hulp en ondersteuning in de vorm van budgetcoaching. Op die manier verwezenlijken wij de zelfvoorzienendheid van onze mensen. Als organisatie realiseren wij ons dat een heleboel medewerkers afhankelijk zijn van het inkomen dat zij bij ons verwerven, daarom is onze primaire zorg continuïteit te garanderen waarmee we nu en over 50 jaar nog steeds bestaan en daarmee deze doelstelling kunnen blijven realiseren.

Gezond leven en welzijn voor iedereen van alle leeftijden

Vanuit goed opdrachtgeverschap investeren wij continu in onze medewerkers en hun welzijn. De focus ligt op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en preventie. Onze visie is hierbij dat alle medewerkers fit met pensioen gaan. Ons leeftijdsbewust beleid houdt rekening met zowel de fysieke en mentale gezondheid van ons personeel. We stimuleren beweging en gezonde voeding middels de jaarlijks 'Aalbersloop' en het Aalberstrainingsschema met interessante weetjes en recepten. We stimuleren ontspanning middels interventies op locaties en online ontspanningsoefeningen. Tevens hebben we allerlei maatregelen gericht op preventie en het vroegtijdig signaleren van klachten / uitval, zowel fysiek als mentaal.

Inclusief onderwijs van hoge kwaliteit en zorgen voor een leven lang leren

Onderwijs bevrijdt het intellect, ontsluit de verbeelding, is fundamenteel voor zelfrespect en opent een wereld van kansen. Een leven lang leren staat in onze organisatie centraal.  Daarom reiken wij onze medewerkers handvaten aan om zichzelf te ontwikkelen. In samenwerking met instanties en diens vrijwilligers bieden wij laagdrempelige cursussen aan gericht op laaggeletterdheid en digibetisme. Als opleider volgen onze medewerkers diverse opleidingen binnen de organisatie en krijgen zij kansen om binnen een bepaald interessegebied zichzelf verder te ontwikkelen. Ook in het kader van arbeidsmobiliteit en zelfvoorzienendheid. 

Gendergelijkheid en emancipatie bereiken en alle vrouwen

Gendergelijkheid en emancipatie zijn grote thema's binnen onze organisatie, vooral omdat ruim 90% van ons personeel bestaat uit vrouwen! In het verlengde van doel 4, maken wij emancipatie onder vrouwen mogelijk. We reiken ze opleidingen, ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden aan om zelfvoorzienend te kunnen zijn. Samen met een van onze grootste opdrachtgevers zijn we gestart met een campagne omtrent zichtbaarheid en waardering voor schoonmaakmedewerkers. Ook dit is een stap richting gendergelijkheid. Onze managers hebben een signaleringsfunctie als het gaat om geweld, discriminatie en uitbuiting van onze medewerkers, zowel op de werkvloer als in de privésfeer. 

Duurzaam beheer van water

We dragen bij aan de verbetering van waterkwaliteit door vervuiling te verminderen, dumping te elimineren en de afgifte van gevaarlijke chemicaliën en materialen te minimaliseren. Dit doen we door te werken met milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, milieuvriendelijke schoonmaakmethode voor vloeronderhoud -waarbij we het gebruik van chemie hebben geëlimineerd-. We gaan efficiënter om met water en minimaliseren watergebruik door het gebruik van microvezeldoeken en -moppen en het filteren van water middels ons eigen waterfiltersysteem. Overige middelen worden gerecycled en conform voorschriften afgevoerd. 

Duurzame en moderne energie

Al onze bedrijfspanden zijn volledige zelfvoorzienend op het gebied van energie middels zonnepanelen. 

Bevorderen van duurzame, inclusieve, volledige en productieve werkgelegenheid

Wij werken mee aan inclusie en stimuleren werkgelegenheid onder alle onze doelgroepen. Binnen onze organisatie krijgt iedereen een gelijke kans om te presteren en te werken. We bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om stapsgewijs te integreren naar een volwaardige baan. We belonen niet op basis van gender, maar we hanteren gelijke beloningen voor werk van gelijke waarden. We begeleiden leerlingen van het middelbaar en voortgezet onderwijs en bieden hen een werkervarings- en stageplaats aan. We nemen hierbij alle wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften, de CAO en de Arbo regels in acht. 

Vermindering milieu - effect

We dragen bij aan de vermindering van negatieve milieueffecten door onder andere ons zuinige wagenpark en gecontroleerd afvalbeheer. 

Duurzame consumptie en productie

We voeren een milieuvriendelijke beheer van chemische stoffen en voeren alle gebruikte schoonmaakmiddelen verantwoord in overeenstemming met  internationale voorschriften af. We voorkomen dat schadelijke stoffen in lucht, water en bodem terechtkomen om de nadelige gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Middelen worden middels doseersystemen bewust gebruikt.

Al onze materialen, middelen en machines worden volgens het Cradle-2-Cradle concept gerecycled en waar mogelijk hergebruikt. Afvalproductie wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

We zijn ondertekenaar van de Code Verantwoord Marktgedrag en lid van de branchevereniging Schoonmakend Nederland. We acteren in het belang van duurzaam aanbesteden in overeenstemming met het internationale beleid.

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden

We zetten ons ook buiten onze organisatie in om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Dit doen wij door bewustwording onder onze medewerkers, opdrachtgevers en diens gebruikers op gang te brengen. Zo is afvalverwerking een structureel onderwerp bij strategische overlegmomenten met onze opdrachtgevers. Wij adviseren onze opdrachtgevers omtrent beleid met betrekking tot afvalverwerking, signing ter motivatie van juiste afvalverwerking en bewustwording van gebruikers. 

Denk hierbij aan centrale afvalverzamelpunten in hogescholen en motiverende  en doelgerichte inzamelacties met betrekking tot plastic.

Versterken van de implementatiemiddelen en revitaliseren van partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

We werken samen met overheden, werkbedrijven, onderwijsorganisaties en leveranciers / afvalverwerkers. We stimuleren een duurzame ontwikkeling in de gehele supply chain. In samenwerking met onze partners:

  • creëren en stimuleren wij werkplekken en re-integratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanuit het speciaal onderwijs, praktijk onderwijs en een sociale status;
  • creëren wij plekken voor hbo'ers waar we door goede samenwerking met hogescholen voor duurzame(re) oplossingen en duurzaam beleid zorgen;
  • verduurzamen wij de inkoop van materialen / middelen en de afvalwerking;